Karrierelæring og Karrierevejledning i UU Center Syd_a

Fra valg til viden

Vejledningen af unge i UU Center Syd medvirker til at de unge lærer at forholde sig nysgerrigt til de mange muligheder, der er for at uddanne sig og skabe grundlaget for et godt liv. Vejledningen skal medvirke til, at de unge får lyst til at lære noget om sig selv, om de faglige, sociale og personlige kompetencer de har – eller måske har brug for at udvikle – inden de skal vælge deres ungdomsuddannelse.

Der er i samfundet stor interesse i, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at de vælger en uddannelse de finder spændende og interessant, og hvor der er gode muligheder for beskæftigelse og videre uddannelse.

Derfor har vi i UU Center Syd taget initiativ til at bygge vores vejledning på tanken om, at alle valg er rigtige, og at valg kræver viden og refleksion. Nogen gange vælger man til – andre gange fra.

Gennem systematisk arbejde med Karrierelæring og Karriekompetence udfordrer vi alle unge i deres uddannelsesvalg, og skaber grundlag for at de unge kan træffe et valg, der hviler på egne oplevelser og refleksioner over, hvordan en fremtidig karriere kunne se ud.

Karriere – et begreb med mange betydninger

Karrierebegrebet handler om at skabe sammenhæng mellem liv, læring og arbejde.
Karriere er derfor noget alle mennesker har. Karriere handler om livsbalance og om livsbane.

Det betyder at vi opfatter karrierebegrebet anderledes end tidligere, hvor vi så karriere som en trappe – en stige – eller en lineær opadstigen i en organisation eller en profession.
Vi opfatter karriere som et begreb, der dækker over livslang udvikling, og det er vores opgave at være med til at lægge kimen til, at man bliver rustet til voksenlivet.

Karriere skabes i samspil med andre, og er under indflydelse af den enkeltes livsbetingelser.
Det kan være både muligheder og begrænsninger, som vi hver især kan arbejde med at udvikle.

Derfor har de unge brug for karrierekompetence.

Karrierekompetence

At have karrierekompetence betyder at den unge kan anvende sin viden om og har forståelse for sammenhængen mellem

•    sig selv og forskellige livsformer
•    fag og erhverv
•    uddannelser og uddannelsesmuligheder
•    arbejdsmarkedet og samfundet

Karrierelæring

Karrierelæring er de læringsprocesser som foregår, for at de unge kan tilegne sig karrierekompetencer gennem de vejledningstilbud og aktiviteter den unge møder i UU Center Syd.

Så den unge kan

•    se sammenhænge
•    se sig selv i uddannelsen eller i arbejdet
•    se og forholde sig til de forventninger, der stilles i et givent erhverv og uddannelse
•    træffe valg – hele livet igennem

Karrierevejledning

I UU Center Syd er karrierelæring og -vejledning inspireret af den engelske teoretiker Bill Law.
Bill Law ser karriereudvikling som et læringsanliggende og mener, at det at træffe valg og tage beslutninger er noget, der må læres på lige fod med f.eks. det at læse og regne.

”Det er i virkeligheden ligesom, hvis man beder eleverne om at skrive en stil, uden først at have lært dem om bogstaver og sætninger. Det er det, der sker, når vi i dag beder eleverne om at træffe et valg, uden der har fundet karrierelæring sted.”             
                                                                                                                   (Rita Buhl, DPU, Aarhus Universitet)

I UU Center Syd vil alle unge blive mødt af en vejleder, der vil hjælpe den unge gennem en proces, hvor den unge

 

 

 

 

(Illustrationer: Jesper Oehlenschläger for UU Center Syd)

Vores vejledning har som mål at sætte den unge i stand til - gennem hele livet - at være bevidst om sine evner, kompetencer og interesser, og at kunne træffe beslutninger om uddannelse og beskæftigelse, samt at kunne tilrettelægge sit individuelle livsforløb og skabe et godt liv.

Søren Elnebo Lau
Centerleder