Årsrapport 2017

Årsrapport 2017 (rapporten vedhæftet)

Indledning

Med afsæt i et nyt fælles ydelseskatalog (se Bilag 1) for vejledning i Hvidovre, Brøndby og Ishøj har vi i 2017 styret efter at skabe den ønskede ensartethed, kvalitet og sammenlignelighed i vejledningen. Det er i det store og hele lykkedes på trods af enkelte forskelle i kommunernes ønsker, vilkår og valg.

I grundskoleområdet er der i dag en tydelig rød tråd og sammenhæng gennem de mange forskellige skoletilbud på tværs af kommunerne, mens der i ungevejledningen ses lidt større forskelle. Ikke i den vejledning UU Center Syd tilbyder, men i de strukturelle forskelle der er i kommunerne med forskellige samarbejdsrelationer og måder at organisere de øvrige tilbud i kommunen på.

Specialvejledning i både grundskolen og især på ungeområdet er særdeles nuanceret og indeholder både kommunale forskelle og forskelle fra skole til skole internt i en kommune. Det er derfor ikke muligt at skabe den samme ensartethed og gennemskuelighed i specialvejledningen, hvilket også afspejles af de forskellige fagprofiler, der i dag bestrider opgaverne med specialvejning i UU.

Datagrundlag – tilvalg og fravalg:

Ved opgørelsen af de forskellige kvantitative data der indgår som den lovpligtige dokumentation af kvaliteten i UU Center Syd, har vi foretaget nogle til- og fravalg i forhold til validiteten af vores data.

2017 har været præget af store vanskeligheder med at sikre de fornødne data om de unge, på grund af implementeringen af den nye Ungedatabase fra STIL (Styrelsen for IT og Læring) i Undervisnings-ministeriet. Siden juni har der været betydelige mangler i de data vi har haft til rådighed om de unge.

Vi har derfor valgt i år kun at medtage data om de unges uddannelsesparathed, afsluttende prøver i grundskolen samt den månedlige placeringsstatistik for unges aktivitet efter afslutning af grundskolen.

Fremtiden for Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Året har båret stort præg af den politiske udvikling og de udmeldinger der er kommet i løbet af året med betydning for UU Center Syds fremtid. Den nye Forberedende GrundUddannelse og den sammenhængende Kommunale Ungeindsats har været det gennemgående tema og samtaleemne.

Fra offentliggørelsen af ekspertudvalgets rapport i marts, og regeringsudspillet i maj og helt frem til den politiske aftale om ”Bedre veje til Uddannelse og Job” har der været mange meninger om, hvad fremtiden for Ungdommens Uddannelsesvejledning mon ville være.

For vores medarbejdere har året været præget af både spænding og usikkerhed, og vi som ledelse har haft stor opmærksomhed på, at den daglige drift af vejledningen har været så stabil som muligt.

På trods af dette har 2017 også været et år, hvor vi har udviklet vores vejledning, og har deltaget i flere spændende projekter. Både internt og eksternt har året budt på mange nyskabelser, og vi er stolte over hvor langt vi er nået med de indsatsområder vi på forhånd havde udpeget for året 2017.

Søren Elnebo Lau Peter Winkler Centerleder Souschef / Økonomichef